hastanemi_kapatma_ankara_platformu_manset_14kasim2018