hastanemi_kapatma_ankara_platformu_gozalti2_14kasim2018